rodo

w jakich celach przetwarzamy twoje dane osobowe

Dane administratora

Administratorem danych osobowych pacjentów jest:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Kraszewska
44-200 Rybnik, ul. Borki 20


Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe pacjentów mogą być przetwarzane w następujących celach:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej,

Udostępnianie dokumentacji medycznej osobom lub jednostkom upoważnionym,

Weryfikacja uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej,

Komunikowanie się z pacjentem,

Wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b, c i d oraz art.9 ust. 2 lit. c i h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO), art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz ust. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych.


Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe pacjentów praktyki mogą być przekazywane:

Podmiotom leczniczym współpracującym z ISPL Ewa Kraszewska w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych.

Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom i serwisantom sprzętu medycznego, firmom kurierskim i pocztowym.

Osobom upoważnionym do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz osobom upoważnionym do uzyskiwania dokumentacji medycznej.

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty zadań, w szczególności kontroli i nadzoru.

Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów.

Szkołom wyższym lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawnienia nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe pacjentów są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej – Art.29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dane osobowe na fakturach przechowywane są zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.


Prawa przysługujące pacjentom w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Pacjentom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przetwarzania, do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany jak również prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeżeli przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e oraz f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679.


Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Pacjentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Tel. 22 531 03 00
Fax. 22 531 03 01
Godziny pracy urzędu: 8:00 – 16:00


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe pacjentów gabinetu okulistycznego nie podlegają automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.